Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Εταιρείες, Οργανισμούς και Δήμους

GDPR - DPO

Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχειρίζονται και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.

Ως προσωπικά δεδομένα ορίζονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρόσωπο του κάθε ατόμου. (π.χ. ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, τηλέφωνο κτλ.).

Η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του κανονισμού ορίζεται η 25 Μάϊου 2018.

Με σκοπό την προστασία των πληροφοριακών τους συστημάτων και των δεδομένων τους, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί πρέπει να εναρμονιστούν με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει ο κανονισμός.

Η μη συμμόρφωση με τον κανονισμό, μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από αρνητικά γεγονότα, όπως διοικητικά πρόστιμα ή δικαίωμα αποζημίωσης των εμπλεκομένων από την παράνομη επεξεργασία των δεδομένων τους.

Η εταιρεία TQS Group διαθέτει μόνιμο πιστοποιημένο συνεργάτη σε θέματα προσωπικών δεδομένων (Data Protection Officer – DPO), νομικό τμήμα με εξειδίκευση στην προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) και συμβούλους που έχουν υλοποιήσει πλήθος μελετών εγκατάστασης και επιθεώρησης συστημάτων ασφαλείας πληροφοριών.