Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Εταιρείες, Οργανισμούς και Δήμους

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ένας ακόμη κλάδος των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία μας TQS Group είναι η ψηφιοποίηση αρχείου και ιατρικού φακέλου.

Η TQS Group είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013.

Με τις παραπάνω πιστοποιήσεις διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε και η διαρκής συμμόρφωση με τις θεσμοθετημένες απαιτήσεις των προτύπων.

H εταιρεία εξειδικεύεται σε υπηρεσίες ψηφιοποίησης, επεξεργασίας εγγράφων και δεδομένων.

Με τη χρήση της ψηφιοποίησης, η TQS Group παρέχει την δυνατότητα ενός χρήσιμου ηλεκτρονικού αρχείου, για την πλήρη διαχείριση των ιατρικών φακέλων. Η εταιρεία κατέχει μεγάλη εμπειρία στην μετατροπή των φυσικών ιατρικών αρχείων, όπως έγγραφα και ιατρικές εξετάσεις, σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να καλύψει αποδοτικά κάθε ανάγκη των πελατών της.

Κάποιες από τις κατηγορίες Ψηφιοποίησης Αρχείου & Ιατρικού Φακέλου που αναλαμβάνει η εταιρεία μας είναι οι εξής: